2007-10-11 18:24 #0 av: [LenaB]

Skolorna i Göteborg får 100Mkr till att bättre uppnå kunskapsmålen och bättre arbetsro i skolorna.

Jag håller inte med om den svartmålning som skoldebatten präglats av det sista året. De allra flesta skolor är bra skolor, men vi har också en del vi vill förbättra.
Ledarskapet ska bli bättre och därför införs en obligatorisk ledarskapsutbildning. Dessutom sätter vi mobbningen i fokus, skriver Ann Lundgren (s), skolansvarig.

Sommarlov! På skolavslutningen på Röseredsskolan i Angered berättade eleverna roliga historier för oss i publiken. Den som fångade mig med sin aktualitet var denna:
- Skynda dig nu du måste gå till skolan!
- Jag vill inte!!!
- Jo, du måste, skynda dig nu till skolan!
- JAG VILL INTE!!!
- Men snälla Margareta du är ju faktiskt rektor!
Jag tror att vi är många som behöver ett välförtjänt sommarlov. Våra barn, naturligtvis, men också all skolpersonal. Skoldebatten har under året präglats av stora svarta rubriker som gett en oroande bild av hur det står till i skolan. Jag är medveten om att vi har problem på en del håll men jag håller inte med om den svartmålning som skoldebatten präglats av det sista året. De allra flesta skolor är bra skolor och personalen gör ett bra jobb!


Göteborgs kommunfullmäktige fattade i juni beslut om budget för år 2008 med ytterligare 100 Mkr till grundskolan för att uppnå en bättre uppfyllelse av kunskapsmålen och bättre arbetsro i skolan. Vi har bra utbildningsverksamheter med internationella måttstockar men vi har också en hel del som vi vill förbättra.


Föräldrar ska informeras
Skolan måste säkerställa att föräldrar och elever får den information de har rätt till. Det ska vara självklart att föräldrar snarast möjligt informeras om deras barn inte varit på en lektion eller om något utöver det vardagliga har hänt.
Ledarskapet inom skolan måste förstärkas och bli tydligare. Skolledarna har en central roll i utvecklingen av skolan. De ansvarar för skolans pedagogiska utveckling, att de nationella målen följs samt uppföljning av skolans resultat och ska samtidigt vara arbetsledare med ett ekonomiskt ansvar att bygga en organisation för att nå högsta möjliga måluppfyllelse. Detta kräver förtydliganden och omprioriteringar av rektorernas arbetsuppgifter och på en del skolor fler rektorer. För att förbättra ledarskapet i skolan ska en obligatorisk ledarskapsutbildning genomföras med start så snart som möjligt. I ett första steg genomförs utbildningssatsningen för alla rektorer och i ett andra steg för lärare.
Vi har infört ett prioriterat mål mot mobbning. Med detta vill vi sätta denna allvarliga fråga i fokus. Vi vill införa evidensbaserade metoder i arbetet mot mobbing. Skolan är en stor arbetsplats. Frågan hänger därför samman med arbetsmiljölagen.


Ökat inflytade
Vi vill med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete förbättra skolan i Göteborgs stad. De som ska föra elevernas talan när det gäller arbetsmiljön på skolan är elevskyddsombuden. Detta ger eleverna ökat inflytande och delaktighet i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö som skapar trygghet och arbetsro i skolan.
Vi vill tydliggöra skolans ansvar. Det är politikens ansvar att ge skolan bästa möjliga stöd och redskap för utveckling - fördela resurser, prioritera vad som är viktigast på temat allt är viktigt men allt är inte viktigast! Det är inte politikens uppgift att detaljreglera lärarnas arbete i klassrummen. Vi ska lita på att de kan och vill göra sitt jobb.
Vi ska inte dra undan mattan för dem med politiskt färgade svartmålningar av skolan. Det är mest mycket snack och lite verkstad som gör mer skada än nytta för skolan som helhet.
Summerar man de fyra oppositionspartiernas budgetskrivningar med en hel del välvilja kan man se att de någorlunda kan överensstämma med vårt budgetförslag - det är bra tycker jag, det ger förhoppningar om ett gott samarbete och en Göteborgsanda som vi alla så väl behöver. Vad som är den stora skillnaden är att oppositionen med sin barnomsorgspeng och skolpeng vill trasa sönder och samman det resursfördelningssystem som ligger till grund för välfärdssamhällets utveckling. Det är orättvist, byråkratiskt krångligt och raserar systemen för solidarisk fördelning av våra resurser.


Jämlikt skolsystem
Internationella jämförelser visar att den sammanhållna skolan som finns i de nordi-ska länderna ger bättre kunskapsutveckling än skolsystem som tidigt sorterar eleverna. Det ger också ett mer rättvist samhälle om alla ges samma chans att utvecklas tillsammans. Sverige har en av världens mest jämlika skolsystem men det som oroar mest är tendenser till ökade klyftor mellan skolor och elever.


Alla är inte lika
Det är självklart för oss socialdemokrater att alla barn ska kunna välja en bra sammanhållen kommunal skola där de bor. Alla barn är inte lika och alla skolor har inte samma villkor. Lika chanser kräver olika resurser. Därför säger vi nej till skolpeng lika för alla. För oss är det självklart att alla barn har rätt att gå i en bra skola. Detta kräver ett resursfördelningssystem som styr resurserna efter behov och som tar bättre hänsyn till elevernas behov.
Utbildning är en grundförutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle, socialt, ekologiskt och ekonomiskt, det är världens politiker ense om. Och då inte minst utbildningen av barn och ungdomar, den uppväxande generationen som så småningom ska ta över ansvaret för världens utveckling.
Demokrati och rättvisa är grundläggande för att nå en hållbar utveckling. Därför är de värderingar och attityder som unga bär med sig ut i livet oerhört viktiga. Skolans förmedling av grundläggande värden som demokrati och solidaritet med utsatta och svaga har en betydelsefull roll i undervisningen för en hållbar utveckling.
För framtiden behövs fler upplysta, starka individer som vill, vågar och ges möjlighet att delta i samtalet om världens behov och strategier för utveckling. Det behövs kunskaper i allt som rör hållbar utveckling och inte minst hur olika områden hänger samman och påverkar varandra.



Ann Lundgren
kommunalråd (s), ansvarig för skolfrågor i Göteborgs kommunstyrelse

Relaterade länkar

Av: LenaB

Datum för publicering

  • 2007-10-11